گیتا جونیگیتا جونی، تا این لحظه 6 سال و 3 ماه و 17 روز سن دارد
برديا جونیبرديا جونی، تا این لحظه 2 سال و 3 ماه و 8 روز سن دارد

ستاره هاي زمینی

دنبال کنندگان وبلاگ من

رتبه جذابیت: 1,252
امتیاز جذابیت: 1,081
24 دنبال کنندگان
80 پسندها
54 نظرات
23 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 700
امتیاز جذابیت: 2,263
19 دنبال کنندگان
373 پسندها
8 نظرات
2 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 1,113
امتیاز جذابیت: 1,301
20 دنبال کنندگان
133 پسندها
103 نظرات
30 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 794
امتیاز جذابیت: 2,018
48 دنبال کنندگان
171 پسندها
72 نظرات
29 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 682
امتیاز جذابیت: 2,311
20 دنبال کنندگان
288 پسندها
80 نظرات
311 مطالب بی رمز
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ